அம்மாவிற்கு சமர்ப்பணம்

நம் இதய தெய்வம் மாண்புமிகு புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களுக்கு -ஒரு சமர்ப்பணம்

பகிர்